top of page

VEDTÆGTER

Gældende vedtægter for Jels Tennisklub

s§ 1 Klubbens navn er ”Jels Tennisklub”. Hjemmehørende i Jels, 6630 Rødding, Vejen kommune. Klubben er stiftet i november 1983. 

§2
Klubbens formål er at virke for tennissportens udbredelse. 

§3
Klubben ledes af en bestyrelse på mellem 5-9 medlemmer – et ulige antal. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 (to) år. Genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen med:
-formand
-næstformand
-kasserer
-sekretær
- baneformand
Sekretæren fører protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. 

§4
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet udformes som driftsregnskab og statusoversigt. Årsregnskabet underskrives af kassereren og forsynes med påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

§5
Der optages aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmers antal er begrænset af banernes kapacitet. Bestyrelsen udarbejder reglement for banens benyttelse. Regler for evt. feriegæsters benyttelse af banen udarbejdes ligeledes af bestyrelsen. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kun aktive medlemmer og indmeldte feriegæster har ret til at spille tennis på klubbens baner. Udmeldelse af foreningen i en sæson kan kun ske mod erlæggelse af kontingent for hele sæsonen. Dette gælder dog ikke i tilfælde af sygdom eller bortrejse. 

§6
Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter eller reglement, kan bestyrelse ekskludere medlemmet. 

§7
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, samt ved mail til de medlemmer, som på indkaldelsestidspunktet har oplyst mailadresse til klubbens sekretær eller på bookingportalen. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Dagsorden skal indeholde: 
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning om det forgangne år
3. forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. behandling af indkomne forslag
6. valg af bestyrelsesmedlemmer
7. valg af 1 af 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år
8. eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftlig begæring af mindst ¼ af de aktive medlemmer. Der indkaldes i så fald med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling. Kun aktive medlemmer har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. 

§8
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved større dispositioner kræves den samlede bestyrelses underskrift. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§9
Forslag til vedtægtsændring skal der oplyses om i indkaldelsen til den generalforsamling, hvor forslaget ønskes behandlet. Forslag til ændring af vedtægterne kan ved simpelt stemmeflertal vedtages på en generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, skal forslaget dog alligevel forelægges og sættes under afstemning. Opnår forslaget simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer, skal forslaget forelægges en ny generalforsamling, som indkaldes med samme varsel son ordinær generalforsamling. Den anden generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

§10
Beslutning om klubbens evt. ophævelse kan finde sted, hvis mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer er til stede og kan kun beslutte med 2/3 majoritet. Hvis det fornødne antal aktive medlemmer ikke er mødt, skal en ny generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel og afholdes inden 6 uger. Beslutning om en evt. ophævelse af klubben kan da træffes med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte aktive medlemmer. 

§11
I tilfælde af klubbens ophævelse skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om, hvorledes klubbens formue skal tilfalde andre idrætsformål. 
Vedtaget på ordinær generalforsamling i Jels Tennisklub den 6. marts 2013 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Jels Tennisklub den 8. september 2013 
Tøger Weis Stranddorf
Dirigent

Bestyrelse:
Se siddende bestyrelse under punktet Bestyrelsen

bottom of page