Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Jels Tennisklub 2020​


Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19:00 i klubhuset

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår, at ”formiddagskontingentet” udgår, da der i en årrække ikke har
været mangel på spilmuligheder. De øvrige satser foreslås fastholdt.

5. Bestyrelsens oplæg til sæson 2020

6. Behandling af indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges mindst 3 medlemmer for en periode på 2 år.
På valg er: Jørgen Schmidt, Hans Hørlyck og Per Mark. Jørgen Schmidt tager ikke imod genvalg.
Bestyrelsen ser gerne, at bestyrelsen udvides med 2, så den som tidligere kommer til at
bestå af i alt 7 medlemmer.

8. Valg af 1 af 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år.
I år er Tage Jessen på valg. Den anden revisor er Mogens Sørensen.

 

9. Eventuelt.


Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men tilmelding er
nødvendig, såfremt man ønsker en bid brød i forlængelse af den formelle del.

 

Send en mail til per.elton.mark@gmail.com eller sms til 2393 5516 senest
tirsdag den 16. juni.