Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Jels Tennisklub 2021, torsdag den 10. juni 2021

 

Bestyrelsens beretning

 

Endnu en gang har bestyrelsen måttet udsætte generalforsamlingen på grund af corona-epidemien. På nær 8 dage er der gået et år siden sidste generalforsamling, og derfor vil beretningen  berøre dele af 2 sæsoner.

 

Medlemstal og -rekruttering

I 2019 havde vi 113 medlemmer – 65 over 25 år og 48 yngre – hvilket stort set var som året før.

I sidste sæson var vi 90 medlemmer – 73 over 25 år og kun 17 yngre.

I denne sæson er vi aktuelt ___ medlemmer – xx over 25 år og xx yngre.

 

Sidste sæsons meget lave antal unge medlemmer kan i det væsentlige tilskrives de restriktioner, som træningen var underlagt, samt de træningsvilkår som afgangen af ungdomstrænere indebar.

Det er en udfordring at genskabe interessen.

 

Om coronaen har haft indvirkning på sidste års øgede antal voksne medlemmer er svært at afgøre. Det virker som om medlemmerne trives i deres egne små bobler.

Forhåbenntlig kan vi fastholde interessen. Det kølige forårsvejr har ikke bidraget hertil..

Som nævnt sidste år, så er der medlemsmæssigt 2 udfordringer:

  • forholdsvis få kvindelige medlemmer og

  • medlemmernes alder 

Vi har tilgang af nye seniorer, men det er vigtigt, at alle medlemmer fortæller den gode historie om mulighederne og om vores fine anlæg.

 

Baneklargøring

En stor tak til de medlemmer, som over 2 dage - til dels 3 – sørgede for, at vi kan spille.

Nattefrost, forudgående små nedbørsmængder og en kommunal tromle som ikke blev leveret som aftalt – og uden forhåndsorientering - gjorde opgaven vanskelig.

Til den positive side hører så baneklargøringsholdenes stor vilje og indsats og evnen til at finde løsninger – og så var gruset i år kommet som aftalt.

 

Ungsomsarbejdet

Som allerede nævnt var ungdomsarbejdet i 2020 underlagt væsentlige begrænsninger, hvilket resulterede i et meget lille antal spillere. Det afholdt dog ikke Hans fra at arrangere ”Pink Monday” og klubmesterskaber – det sidste med god forældreopbakning.

I år har vejret ikke bidraget til den store medlemsfremgang på børn- og ungssiden, så det er med nogen spænding vi ser ind i de kommende uger.

Hans har utrætteligt lagt megen energi i ungdomsarbejdet, og det er vores forventning, at han i denne sæson har nogle hjælpetrænere, som har været på trænerkursus.

En stor tak til Hans og til de unge, som har mod på opgaven som hjælpetrænerne.

 

Voksenintroduktion

Jels tennisklub tilbyder voksenintroduktion - som i øvrigt er gratis i introduktionsfasen, hvor man også kan låne en ketsjer.

Klubbens medlemmer må gerne udbrede kendskabet til dette tilbud. Det er sjovest, når der er en flok af nye spillere.

 

Klubaftner

I sidste sæson var der generelt plads til flere medlemmer på de udmeldte klubaftner.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte traditionen, og i lighed med de seneste år på rullende ugedage.

I sidste uge ramte vi for første gang en lun forårsaften, og der var god tilslutning. Bestyrelsen opfordrer til , at medlemmerne bakker op om initiativet. Det er en vigtig mulighed for nye medlemmer til at møde andre spillere og til at skabe nye spilmuligheder.

 

Tennissportens dag

Lørdag den 8. maj var Jels Tennisklub igen med i Dansk Tennis Forbunds event ”Tennissportens Dag”. Vejret var ikke optimalt, men mange børn og nogle få voksne kom forbi. Medlemsmæssigt er det direkte udbytte måske lavt, men den omdelte flyer synliggør Jels Tennisklub i lokalområdet.

 

Åbent Hus

Den 16. august sidstte år sprang vi med på Dansk Tennisforbunds forsøg på at skaffe nye medlemmer i en Corona-tid: vi inviterede til åbent hus.

Det blev en fuser, hvor kun en bestyrelsen og en journalist dukkede op.

 

Skumtennis i hallen

Der var reserveret haltimer hen over vintereren, men Coronaen lukkede aktiviteten ned umiddelbart efter opstarten.

Skumtennis er en rigtig god tennisaktivitet og både fornøjelig og fysisk udfordrende.

Det er måske et spørgsmål, om vi med skiftende lørdage og søndage har fundet den rigtige model

 

Medlemsservice

Lene sælger fortsat gode tennisbolde til en favorabel pris – og nu igen med 4 bolde pr. rør

 

Vedligehold og nyanskaffelser

I forbindelse med banenedlukningen i efteråret 2020 har arbejdsfordelingen ikke været fyldestgørende. Det indebar, at vandingsanlægges rør ikke blev tømt for vand, hvilket resulterede i en  rørskade – en ærgerlig hændelse, som vi skal undgå i fremtiden.

Om vandingsanlægget skal tilføjes, at et lille hold med kompetencer på området har arbejdet på at få vandingsanlægget til at fungere. En stor tak til holdet for indsatsen!

 

Ligeledes tak til de medlemmer, som har ydet en indsats i forbindelse med rengøring af klubhus og vedligeholdelse af baneanlæg og volde – herunder hækklipning.

 

Der er i forbindelse med dette års opstart opsat nye ”kuglerammer”. Forhåbentlig nyder medlemmerne de klare farver.

Bestyrelsen har generelt været tilbageholdende med nyanskaffelser, men vi har registreret et ønske om flere bænke ved banerne.

 

Bestyrelsen

I lighed med sidste år, får bestyrelsen afslutningsvis sit eget punkt i beretningen.

På sidste års generalforsamling var det ikke var muligt at vende tilbage til en bestyrelse på 7 medlemmer – og det var ikke muligt at udpege suppleanter.

Som det fremgår af indkaldelsen, så forlader Lars Gullits bestyrelsen i forbindelse med denne generalforsamling. Lars har givet tilsagn om, at han fortsat er villig til at yde bistand med hjemmesiden, men det er afgørende at vi i aften kan finde mindst 1 og helst 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt bestyrelsen efter generalforsamlingen fortsat består af kun 5 medlemmer, er det formålstjenligt at visse funktioner placeres uden for bestyrelsen. Ikke mindst opgaverne som baneformand og klubhusansvarlig kunne løses af medlemmer uden for bestyrelsen.

 

 Jeg vil runde bestyrelsens beretning af med endnu en gang at takke for opbakningen, når der har været brug for arbejdskraft, og samtidig takke mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og indsatsen. En særlig tak til Lars for en uvurderlig indsats på IT-området. Vi vil savne dig i bestyrelsen. Forhåbentlig ser vi dig fortsat på eller ved banerne, når du kan finde tid til det.