Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Jels Tennisklub 2021​


Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:30 ved klubhuset

 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Medlemsundersøgelsen (gennemført i efteråret 2020)

5. Bestyrelsens oplæg til sæson 2021

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
    Bestyrelsen foreslår, at ”formiddagskontingentet” udgår, da der i en årrække ikke har   
    været mangel på spilmuligheder. De øvrige satser foreslås fastholdt.
    
7. Behandling af indkomne forslag
     a) Forslag om opførelse af en padel-bane i forbindelse med tennisanlægget.
         En realisering af forslaget forudsætter efter bestyrelsens opfattelse, at der nedsættes et  
         udvalg, som arbejder videre med forslaget. 
         Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2020 reduceret til 5 personer, og det var ikke                
         muligt at udpege suppleanter. På den baggrund ser den nuværende bestyrelse sig ikke i       
        stand til at deltage i et sådant udvalg. 
    b) Øvrige forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i   
        hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Der skal vælges 2 eller 4 medlemmer for en periode på 2 år. 
     På valg er: Lene Nielsen og Lars Gullits. 
     Lars Gullits tager ikke imod genvalg.
     Bestyrelsen ser gerne, at bestyrelsen udvides med 2, så den som tidligere kommer til at  
     bestå af i alt 7 medlemmer.
 
8. Valg af 1 af 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år. 
    I år er Mogens Sørensen på valg. Den anden revisor er Tage Jessen.

9. Eventuelt.
    

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men tilmelding er nødvendig, såfremt man ønsker en bid brød i forlængelse af den formelle del. 
Send en mail til  per.elton.mark@gmail.com eller sms til 2393 5516 senest mandag den 7. juni.
Bemærk, at generalforsamlingen afholdes i forlængelse af en klubaften. Det tilstræbes at afvikle den på på klubhusets terrasse.